Welcome to the VIRTUAL DEAN'S OFFICE

This application presents all the information about your University.

Notices


No new notices

Logo uczelni
Projekt pn. ,,Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania WWSIS", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa ,,Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", działanie 3.5 ,,Kompleksowe programy szkół wyższych'', nr projektu POWR.03.05.00-00-Z097/17
Loading...
Fetching data...